portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnych

portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnych

Regulamin „Licytacji na żywo Auto Moto Strefa”

Regulamin ten dotyczy postępowania uczestników licytacji na żywo obecnych podczas licytacji w siedzibie przeprowadzania licytacji.

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem licytacji (zwanej dalej także aukcją) jest AUTO STREFA Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ( 87-800 ) przy ul. Toruńskiej 85, wpisaną do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000408433, posiadającą numery NIP: 888-31-15-408 i REGON: 341237028.
 2. Definicje pojęć ( słownik) dostępne są w regulaminie strony www.automotostrefa.pl i mają zastosowanie do niniejszego regulaminu.
 3. Aukcja ma na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdów samochodowych udostępnionych przez Organizatora podczas Aukcji w formie ustnych oświadczeń woli potwierdzonych zawarciem umowy w formie pisemnej.
 4. Przedstawicielami Organizatora są członkowie komisji licytacyjnej oraz osoba prowadząca licytację.
 5. Organizator wprowadza możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego samochodu przez osoby chcące uczestniczyć w licytacji konkretnego pojazdu. Opcja ta zwana dalej Samochód W Rozliczeniu, możliwa jest po wcześniejszym skontaktowaniu się i wycenie przez dział handlowy automotostrefa.pl.
 6. Organizator wprowadza możliwość pomocy w uzyskaniu kredytu bądź umowy leasingowej przez osoby chcące uczestniczyć w licytacji określonego wcześniej pojazdu. Opcją pomocy w uzyskaniu kredytu bądź umowy leasingowej zajmuje się dział handlowy automotostrefa.pl.
 7. Organizator wprowadza możliwość jednoczesnego pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu oraz pomocy w uzyskaniu kredytu bądź umowy leasingowej przez osoby chcące uczestniczyć w licytacji określonego wcześniej pojazdu.
§ 2 Przedmioty licytacji
 1. Przedmiotami licytacji są pojazdy samochodowe, których właścicielem jest Organizator oraz osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które zawrą z Organizatorem Umowę Pośrednictwa Sprzedaży Samochodu oraz zgłoszą pojazd do licytacji wypełniając oraz przekazując do Organizatora „kartę przyjęcia pojazdu”. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www. automotostrefa.pl lub w siedzibie Organizatora 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85.
 2. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z Przedmiotami licytacji w terminie określonym w §4 pkt. 1 i 2.
 3. Organizator oświadcza, że posiada pełne prawo do przedmiotów które będzie sprzedawać. Na posiadanych przedmiotach nie jest ustanowione żadne prawo osób trzecich, chyba że w opisie aukcji stanowi inaczej. Osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze przekazujące organizatorowi do sprzedaży swoje przedmioty oświadczają, że są umocowane do wystawienia tychże przedmiotów na aukcję. Na posiadanych przedmiotach nie jest ustanowione żadne prawo osób trzecich, chyba że w opisie aukcji stanowi inaczej.
§ 3 Uczestnicy licytacji
 1. Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub osoba takowy reprezentująca, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem nabycia przedmiotu licytacji jest podanie przedstawicielom Organizatora po zakończeniu aukcji:
  1. danych osobowych tj. imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL;
  2. danych rejestrowych podmiotu gospodarczego wraz z pełnomocnictwem reprezentacji dla Uczestnika licytacji;
 3. Uczestnik otrzymuje od Przedstawicieli Organizatora tablicę licytacyjną z numerem ewidencyjnym za pomocą której, Uczestnik zgłaszać może oferty cenowe podczas aukcji.
 4. Wydanie tablicy licytacyjnej jest nieodpłatne. Po zakończeniu licytacji Uczestnik zobowiązany jest zwrócić do Przedstawiciela Organizatora tablicę licytacyjną.
§ 4 Przebieg licytacji
 1. Licytacje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem licytacji dostępnym na stronie internetowej www.automotostrefa.pl w lokalizacji 87-800 Włocławek, Al. Kazimierza Wielkiego 12.
 2. Organizator udostępni Uczestnikom przedmioty licytacji celem wykonania oględzin w terminach wskazanych w harmonogramie licytacji pomiędzy godziną 8.00 a 12.00 w dniu przeprowadzenia licytacji.
 3. Rozpoczęcie aukcji nastąpi o godzinie 12.00 w terminach wskazanych w harmonogramie licytacji.
 4. Organizator może odmówić uczestnictwa w aukcji osobom zainteresowanym uczestnictwem w niej w przypadku uzasadnionych wskazań związanych z bezpieczeństwem prowadzenia licytacji.
 5. Oferty kupna będzie można składać w czasie licytacji w formie ustnej poprzedzone wskazaniem woli w postaci uniesienia w górę tablicy licytacyjnej.
 6. Uczestnik składa propozycje kwot licytacji określając ustnie oferowaną kwotę, którą gotowy jest zapłacić za oferowany przez Organizatora przedmiot licytacji.
 7. Wszystkie wartości wskazane przez Uczestników są jawne.
 8. Wszystkie wartości wskazane przez Uczestników traktowane będą jako kwoty brutto.
 9. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji przez Prowadzącego potwierdzonego przybiciem młotkiem aukcyjnym złożył najwyższą ofertę cenową.
 10. Moment zakończenia aukcji poprzez przybicie najwyższej oferty młotkiem aukcyjnym przez Prowadzącego uznany jest za oświadczenie woli Organizatora co do chęci sprzedaży przedmiotu licytacji oraz w przypadku Uczestnika chęci nabycia przedmiotu licytacji w formie umowy kupna-sprzedaży.
 11. Jeżeli Cena Uzyskana Na Żywo - czyli cena uzyskana podczas licytacji online bądź licytacji na żywo jest mniejsza od Ceny Minimalnej, to prowadzący licytację Licytator kontaktuje się z właścicielem przedmiotu celem ustalenia czy chce dany przedmiot sprzedać za uzyskaną cenę.
 12. Jeżeli zbiegną sie w czasie: zwykła aukcja oraz aukcja na żywo z dostępem online ( aukcja online ) i przedmiot w tym samym czasie zostanie sprzedany podczas dwóch rodzaji aukcji, to pierwszeństwo realizacji transakcji ma osoba która wygrała licytację na żywo. Jeżeli z przyczyn niezależnych nie dojdzie do realizacji transakcji z licytacji na żywo, to osoba wygrywająca zwykłą aukcję może zwrócić się do sprzedającego, celem dokończenia transakcji.
 13. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty zamknięcia licytacji wraz z odsetkami do dnia jej zapłaty na drodze postępowania sądowego.
 14. Zwycięzcy licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia chyba, że zgłosi Organizatorowi konieczność odstąpienia w terminie 2 godzin od zamknięcia aukcji oraz wniesie na rzecz Organizatora kwotę 10% wartości oferty złożonej na przedmiot licytacji. W innym przypadku obowiązują zapisy § 4 pkt. 11.
 15. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do odebrania przedmiotu licytacji, którego chęć nabycia wyraził podczas Licytacji w terminie 5 dni roboczych od przeprowadzenia Aukcji w lokalizacji 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85 lub terminie 14 dni roboczych w przypadku Uczestnika korzystającego z systemu „aukcji on line”.
 16. Terminy:
  a) Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do odebrania przedmiotu licytacji, którego chęć nabycia wyraził podczas Licytacji w terminie 5 dni roboczych od przeprowadzenia Aukcji w lokalizacji 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85 lub terminie 14 dni roboczych w przypadku Uczestnika korzystającego z systemu „aukcji on line”.
  b) Cena Uzyskana Na Żywo :
  - sprzedający - jeżeli podczas licytacji dojdzie do uzyskania tzw. Ceny Uzyskanej Na Żywo, to prowadzący aukcję skontaktują się ze sprzedającym przedmiot ( pojazd ) w ciągu 24 godzin od zakończenia aukcji celem uzyskania informacji, czy sprzedający zgadza sie bądź nie zgadza na sprzedaż przedmiotu za wylicytowaną kwotę. W przypadku braku kontaktu ze sprzedającym, bądź braku odpowiedzi ze strony sprzedającego w ciągu 24 godzin - przedmiot ( pojazd ) uznaje sie za niesprzedany.
  - kupujący - licytant który wskazał Cenę Uzyskaną Na Żywo ( potencjalnie wygrywający licytację ) o decyzji sprzedającego powiadomiony zostaje w ciągu 48 godzin od zakończenia aukcji.
  c) Samochód W Rozliczeniu - uczestnicy aukcji którzy chcą pozostawić swój samochód w rozliczeniu, muszą nie krócej niż 48 godzin przed rozpoczęciem aukcji ( proszę wytłuścić "przed rozpoczęciem aukcji" ) skontaktować się z działem handlowym automotostrefa.pl, celem dokonania wyceny i dopełnienia pozostałych formalności.
 17. Kwota należna Organizatorowi wskazana podczas Licytacji jako najwyższa oferta zostanie wpłacona przez Uczestnika na podstawie dokumentu umowy kupna-sprzedaży przygotowanego w oparciu o dwustronne oświadczenie woli okazane w trakcie Licytacji przez Strony oraz prawidłowo wystawionej przez Organizatora faktury VAT płatnej w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia licytacji w przypadku nabycia przedmiotu licytacji podczas aukcji prowadzonej w lokalizacji 87-800 Włocławek, Al. Kazimierza Wielkiego 12 lub 14 dni w przypadku nabycia przedmiotu licytacji za pośrednictwem systemu „aukcji on line”. 15. Przedmiot licytacji zostanie wydany Uczestnikowi, który złożył najwyższą ofertę podczas Licytacji w momencie wypełnienia zapisów § 4 pkt. 17.
 18. 16. Pozostałe szczegóły dotyczące sposobu odebrania przedmiotu zostaną ustalone ze Zwycięzcą licytacji.
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przystąpienie do licytacji uznane zostaje jako akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją, jej zakończeniem i wydaniem wylicytowanego przedmiotu. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator licytacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji. Każdy Uczestnik licytacji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§ 6 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu licytacji oraz jej przedmiotu mogą być kierowane do Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.