portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnych

portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnych

Regulamin Zwykłych Aukcji oraz Aukcji Online

Regulamin ten reguluje prawa i obowiązki uczestników, którzy chcą licytować przez internet przedmioty wystawione na licytację w trybie aukcji na żywo oraz prawa i obowiązki użytkowników portalu wystawiających swoje przedmioty na zwykłe aukcje. Definicje (słownik) dostępne są w regulaminie strony www.automotostrefa.pl i mają zastosowanie do niniejszego regulaminu.

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem licytacji (zwanej dalej także aukcją) jest AUTO STREFA Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Toruńskiej 85, wpisaną do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000408433, posiadającą numery NIP: 888-31-15-408 i REGON: 341237028.
 2. Aukcja ma na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdów samochodowych udostępnionych przez Organizatora podczas aukcji „on line” („licytacja na żywo z dostępem video on-line”) w formie złożenia oferty kupna w licytacji poprzez postąpienie.
 3. Przedstawicielami Organizatora są członkowie komisji licytacyjnej oraz osoby prowadzące licytację.
 4. W stosunku do aukcji wystawianych przez innych uczestników ( nie będących pracownikami Auto Strefy ), nie jesteśmy stroną umowy. Użyczamy jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia aukcji.
§ 2 Przedmioty licytacji
 1. Przedmiotem aukcji są pojazdy samochodowe, które zostały dopuszczone do licytacji przez automotsosterfa.pl. Organizator dopuszcza pojazdy kierując się dobrem uczestników licytacji i starając się im zapewnić, jak najlepsze warunki przeprowadzenia licytacji.
 2. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z Przedmiotami licytacji w dniu licytacji określonym w kalendarzu licytacji dostępnym na stronie www.automotostrefa.pl.
 3. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie wymagane obowiązującym prawem dokumenty potwierdzające własność Przedmiotu licytacji.
 4. Organizator nie odpowiada za wady prawne przedmiotów licytacji zgłoszonych przez Uczestników.
§ 3 Uczestnicy licytacji
 1. Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub osoba takowy reprezentująca, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w licytacji „na żywo” organizowanej i przeprowadzonej przez automotostrefa.pl . Osoba biorąca udział w licytacji, jako kupujący akceptuje poniższy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznawanego przez automotostrefa.pl loginu na stronie internetowej serwisu.
 3. Daty i godziny otwarcia licytacji będą podawane na stronie www.automotostrefa.pl
 4. Przystępując do Transakcji licytacyjnej, Licytant określa cenę maksymalną Towaru poprzez postąpienie, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić.
 5. Uczestnik licytacji jest informowany na bieżąco w formie tekstowej o przebiegu licytacji za pomocą panelu transakcyjnego.
 6. Organizator wprowadza dodatkowe parametry, które są obowiązkowe podczas tworzenia zwykłej aukcji:
  - Wariant BWC - Sprzedający podczas wystawiania aukcji na stronie AutoMotoStrefa.pl na możliwość skorzystania z wariantu "Bezpieczny Wariant Cenowy zwany dalej BWC. Zakres BWC określa minimalną oraz maksymalną wartość w której sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży - nie jest zobowiązany umową kupna i sprzedaży w tradycyjnym pojęciu umowy kupna i sprzedaży według Kodeksu Cywilnego.  Jeżeli cena sprzedaży mieści się w zakresie między minimum BWC oraz maksimum BWC, to jedynie od sprzedawcy zależy ( jego dobrej woli ) czy chce za tą oferowaną cenę przez potencjalnego nabywcę w drodze licytacji, sprzedać produkt. Minimalne BWC -jeżeli cena produktu podczas licytacji ustaliła się poniżej tej kwoty, sprzedawca nie jest zobowiązany do sprzedaży produktu. Maksymalne BWC - jeżeli cena produktu podczas licytacji osiągnęła poziom powyżej kwoty maksimum BWC, transakcja została zaakceptowana a sprzedawca jest zobowiązany do sprzedaży produktu osobie w licytowanej kwocie.
  - Wariant SPRAWDZANIE CENY - Zaznaczenie podczas wystawiania aukcji przez sprzedającego opcji "sprawdzanie ceny" na TAK, powoduje, że wraz z końcem licytacji nie dochodzi do aktu kupna i sprzedaży w tradycyjnym znaczeniu tego słowa zgodnie z Kodeksem Cywilnym lecz jedynie dochodzi do tzw. "badania rynku" celem którego jest jedynie sprawdzenie poprzez wystawienie przedmiotu na aukcję, jaką cenę za produkt może uzyskać sprzedający w toku licytacji. Sprzedający na zasadzie dobrej woli może dokończyć transakcję – sprzedać przedmiot kupującemu. Jeżeli podczas wystawiania aukcji z opcją „sprawdzanie ceny” przez sprzedającego, kupujący dokona zakupu przez opcję KUP TERAZ, dochodzi do aktu kupna i sprzedaży zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
  - Aukcja Na Prawach Ogłoszeń - W przypadku ustawienia tego parametru na TAK, aukcja funkcjonuje jako zwykłe ogłoszenie i nie zobowiązuje wystawiającego, do sprzedaży przedmiotu aukcji. Całkowita definicja parametru dostępna w regulaminie strony.
§ 4 Przebieg licytacji
 1. Licytacje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem licytacji dostępnym na www.automotostrefa.pl.
 2. Pierwsza i każda następna oferta zgłoszona przez Użytkownika w Serwisie aukcyjnym z ceną wyższą od ceny wywoławczej lub równą cenie wywoławczej jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 3. Uczestnik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa. Uczestnicy mogą składać oferty nabycia przedmiotu sprzedaży tylko do czasu zakończenia aukcji, który jest publikowany na bieżąco w informacji o przedmiocie sprzedaży podczas trwania aukcji.
 4. Aukcje mogą zostać przerwane lub anulowane przed przewidywana datą jej zakończenia po stwierdzeniu wprowadzenia niepoprawnych danych przez Uczestnika i/lub Uczestników aukcji, albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności Uczestnika i/lub Uczestników. Istnieje możliwość anulowania aukcji także w przypadkach:
  - kradzieży lub zniszczenia przedmiotu sprzedaży przed przekazaniem go nabywcy,
  - ujawnieniu ukrytych wad przedmiotu sprzedaży o których sprzedający wiedział podczas wystawiania towaru na aukcję i nie poinformował o nich w opisie aukcji, a podczas przekazywania przedmiotu sprzedaży nabywcy, miałyby one znaczny wpływ na wartość przedmiotu sprzedaży,
  - z powodu braku kontaktu z kupującym,
  - z powodu nieprawdziwych danych zawartych w formularzu rejestrowym użytkownika bądź w aukcji przedmiotu, przez co można domniemywać, że po za kończeniu aukcji nie doszłoby zakończenia transakcji kupna i sprzedaży.
 5. Wystawiający może anulować ( zakończyć przed czasem ) zwykłą aukcję, jeżeli przedmiot ( pojazd ) sprzedany został poza portalem automotostrefa.pl W takiej sytuacji licytant nie ma prawa wnosić o odszkodowanie. Jeżeli zwykła aukcja była płatnie pozycjonowana na stronie automotostrefa.pl po jej wcześniejszym zakończeniu bądź anulowaniu przez wystawiającego, wystawiający przedmiot nie ma prawa wnosić o zwrot poniesionych kosztów za płatne pozycjonowanie, w związku z wcześniejszym zakończeniem pozycjonowania przedmiotu.
 6. Wszystkie wartości wskazane przez Uczestników są jawne
 7. Wszystkie wartości wskazane przez Uczestników traktowane będą, jako kwoty brutto
 8. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji przez Prowadzącego potwierdzonego przybiciem młotkiem aukcyjnym złożył najwyższą ofertę cenową.
 9. Cena Uzyskana Na Żywo ( czyli cena uzyskana podczas licytacji online bądź licytacji na żywo ) - Jeżeli kwota uzyskana podczas takiej licytacji znajduje się miedzy ceny wywoławczą a ceną minimalną, sprzedający nie jest zobowiązany do sprzedaży przedmiotu. W takiej sytuacji licytator kontaktuje się z właścicielem przedmiotu celem ustalenia czy ten chce dany przedmiot sprzedać za uzyskaną cenę.
 10. Jeżeli zbiegną sie w czasie zwykła aukcja oraz aukcja na żywo z dostępem online ( aukcja online ) i przedmiot w tym samym czasie zostanie sprzedany podczas dwóch rodzaji aukcji, to pierwszeństwo realizacji transakcji ma osoba która wygrała licytację na żywo. Jeżeli z przyczyn niezależnych nie dojdzie do realizacji transakcji z licytacji na żywo, to osoba wygrywająca zwykłą aukcję może zwrócić się do sprzedającego, celem dokończenia transakcji.
 11. Płatność za oraz sposób wydania przedmiotu licytacji wskazane są w §4 Regulaminu „Licytacji Na Żywo Auto Moto Strefa”, który dostępny jest na stronie internetowej www.automotostrefa.pl
 12. Zabronione jest sztuczne podbijanie ceny licytowanego produktu przez właściciela bądź osobę działającą w zmowie z właścicielem, z użyciem fikcyjnych kont
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przystąpienie do licytacji uznane zostaje jako akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją, jej zakończeniem i wydaniem wylicytowanego przedmiotu. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator licytacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji. Każdy Uczestnik licytacji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§ 6 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu licytacji oraz jej przedmiotu mogą być kierowane do Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
 3. Właściciele portalu AutoMotoStrefa, oświadczają, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak możliwości dokonania transakcji, ze względu na wadliwe działanie strony lub inne awarie techniczne.
 4. Wystawiając towar na aukcję, tym samym akceptując regulamin, użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania przedmiotami które wystawia na aukcję. Na posiadanych przedmiotach nie jest ustanowione żadne prawo osób trzecich, chyba, że w opisie aukcji stanowi inaczej.