portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnych

portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnychRegulamin strony internetowej "www.automotostrefa.pl"

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. 1. DEFINICJE: Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są pojęcia zdefiniowane poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią poniższych definicji. Poniższe definicje mają zastosowanie także do pozostałych regulaminów zamieszczonych na stronie www.automotostrefa.pl
  1. Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem www.automotosterfa.pl/pliki/regulaminstrony/pdf stanowiący regulamin świadczenia usług sprzedaży i pośrednictwa sprzedaży.
  2. Administrator – osoba zarządzająca systemem informatycznym automotosterfa.pl.
  3. Gość - osoba przeglądająca stronę, która nie posiada konta w systemie automotostrefa.pl i nie jest zarejestrowana. Osoby takie nie mają możliwości korzystania z usług automotostrefa.pl . Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  4. Użytkownik - osoba zarejestrowana i zalogowana na stronie. Osoba taka zaakceptowała regulaminy i może swobodnie korzystać z serwisu. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Obserwator – osoba korzystająca ze strony, która posiada konto i jest zarejestrowana w serwisie. Osoba ta może oglądać aukcje „on line”, ale nie może brać udziału w licytacji aut. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Organizatora Aukcji, która może obserwować przebieg Aukcji Elektronicznej bez możliwości zmiany danych oraz wpływu na przebieg Aukcji Elektronicznej. O utworzeniu dostępu do Systemu Aukcje Elektroniczne dla Obserwatora decyduje Organizator Aukcji.
  6. Licytant - Użytkownik, który złożył najwyższą ofertę kupna towaru w ramach licytacji w trakcie transakcji licytacyjnej.
  7. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący auto w ramach automotostrefa.pl.
  8. Licytator – to osoba nadzorująca i prowadząca proces zbierania ofert z ramienia automotostrefa.pl.
  9. Krok Postąpienia - Minimalna/maksymalna wielkość, o którą mogą różnić się kolejne Oferty Kontrahenta podczas Etapu Licytacji.
  10. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez automotostrefa.pl pod nazwą „login” będące zbiorem informacji o jego działaniach w ramach automotostrefa.pl.
  11. Cena wywoławcza - jest to początkowa cena od której zaczyna się licytacja. Jest to kwota, która nie zobowiązuje wystawiającego przedmiot na aukcję do sprzedaży przedmiotu.
  12. Cena minimalna - jest to minimalna wartość którą chce uzyskać sprzedający . Złożenie oferty przez licytanta podczas aukcji na żywo o wartości będącej co najmniej ceną minimalną jest wiążące dla sprzedającego.
  13. Cena Kup Teraz - to kwota za którą sprzedający zobowiązuje się sprzedać przedmiot kupującemu. W przypadku zastosowania opcji: Sprawdzanie Ceny - TAK oraz Aukcji Na Prawach Ogłoszeń TAK, sprzedający nie jest zobowiązany do sprzedania przedmiotu .
  14. Aukcja Na Prawach Ogłoszeń - patrz. par.2 pkt. 6
  15. Wariant BWC – patrz: Regulamin zwykłych aukcji i aukcji online par.3 pkt. 6
  16. Wariant Sprawdzanie Ceny – patrz: Regulamin zwykłych aukcji i aukcji online par.3 pkt. 6
  17. Zwykła Aukcja - to aukcja którą tworzy użytkownik będąc zalogowanym na portalu automotostrefa.pl
  18. Aukcja online - to przekształcona przez administratora na wniosek użytkownika zwykła aukcja w aukcję z możliwością uczestnictwa przez internet a odbywającą się na żywo we Włocławku Al. Jana Kazimierza Wielkiego 12.
  19. Aukcja na żywo - to aukcja odbywająca sie na żywo we Włocławku Al. Jana Kazimierza Wielkiego 12.
  20. Cena Uzyskana Na Żywo - to cena uzyskana podczas licytacji online bądź licytacji na żywo.
  21. Samochód W Rozliczeniu - pojazd który osoba uczestnicząca w aukcji chce pozostawić w rozliczeniu.
  22. Rejestracja – procedura zakładania konta.
  23. Licytacja „on line” - czynność polegająca na propozycji cenowej składanej on-line przez zarejestrowanego użytkownika aukcji na dany przedmiot licytacji.
  24. Aukcja - procedura ustalenia ceny na przedmiot prowadząca do jego sprzedaży. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy.
  25. Przekształcenie aukcji w aukcję online - procedura, podczas której administrator na wniosek sprzedającego, przekształca aukcję ( przedmiot wystawiony na sprzedaż w internecie za pomocą naszej strony automotostrefa.pl ) w aukcję na żywo z dostępem online.
 2. 2. REJESTRACJA W SYSTEMIE:
  Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne
  1. W celu dokonania rejestracji Gość powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie potwierdzić rejestrację podczas weryfikacji telefonicznej. Z momentem aktywacji Gość staje się pełnoprawnym użytkownikiem bądź obserwatorem.
  2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  3. W wyniku rejestracji na potrzeby Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
  4. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach:
   1. obsługi uczestnictwa Użytkownika w Serwisie,
   2. pośredniego lub marketingu bezpośredniego towarów lub usług Administratora bądź Podmiotów Marketingowych współpracujących z Administratorem,
   3. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu.
  5. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z serwisu i usunąć konto. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na infoaukcje@automotostrefa.pl.
  6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto dostępu.
  7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
  8. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
  9. Automotostrefa.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
  10. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników serwisu www.automotostrefa.pl.
  11. Aby móc korzystać z systemu aukcje „on line” bez problemów, konieczne jest spełnienie następujących wymagać sprzętowych:
   1. Komputer z dostępem do Internetu,
   2. Przeglądarka internetowa z obsługą HTML 5.
§ 2 Przepisy ogólne
 1. Regulamin określa jedynie podstawowe zasady funkcjonowania portalu autmotostrefa.pl. Przedstawione w niniejszym regulaminie warunki stanowią jedynie część przepisów obowiązujących osoby chcące zostać użytkownikami portalu automotostrefa.pl. Szczegóły uczestnictwa w aukcjach / licytacjach opisane zostały w pozostałych regulaminach ( aukcje na żywo, aukcje zwykłe oraz aukcje online ) dostępnych na stronie. Wszystkie regulaminy dostępne na stronie automotostrefa.pl sumarycznie stanowią całość a osoby chcące uczestniczyć w aukcjach/ licytacjach zobligowani są do przestrzegania zawartych w nich postanowień.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w licytacji „na żywo” oraz „licytacji on line” organizowanej i przeprowadzonej przez automotostrefa.pl.
 3. Z Regulaminem serwisu można zapoznać się na stronie www.automotostrefa.pl .
 4. automotostrefa.pl ma prawo według własnego uznania i bez podania przyczyny odmówić określonym podmiotom udziału w licytacji.
 5. automotostrefa.pl nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne przedmiotów licytacji, za wyjątkiem wskazanych w Regulaminie.
 6. Automotostrefa pl zastrzega sobie prawo wystawiania tzw. aukcji na prawach ogłoszeń tzn. za pomocą programu do importowania mogą zostać umieszczone na stronie portalu ogłoszenia innych portali ogłoszeniowych. Wtedy aukcja odbywa się na zasadzie "sprawdzanie ceny". Nawet w sytuacji, gdy kupujący dokona zakupu za pomocą opcji KUP TERAZ, sprzedawca nie jest zobowiązany do sprzedaży przedmiotu wystawionego na "aukcję na prawach ogłoszeń", sprzedający nie zostaje poinformowany przez automatyczny system powiadomień mailowych automotostrefy o dokonaniu sprzedaży, to kupujący sam musi skontaktować się z potencjalnym sprzedawcą, celem dokończenia transakcji. W przypadku aukcji na prawach ogłoszeń, mamy na uwadze, że sprzedawcy korzystają dodatkowo z innych form promocji, ogłoszeń innych form sprzedaży, stąd zalecamy wcześniejsze skontaktowane się kupującego ze sprzedawcą celem ustalenia, czy dany przedmiot jest jeszcze dostępny. Każdy użytkownik podczas tworzenia nowej zwykłej aukcji, może ustawić parametr Aukcja na Prawach Ogłoszeń na TAK. Tym samym jego aukcja będzie funkcjonować jak tradycyjne ogłoszenie.
§ 3 Obowiązki użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w swoim kraju przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych automotostrefa.pl lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie automotostrefa.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
§ 4 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarię techniczne systemu automotostrefa.pl.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnienia przez użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego wyłączania Serwisu w uzasadnionych przypadkach bez uprzedniego informowania użytkowników.
  2. Natychmiastowego zablokowania konta użytkownika, jeśli naruszył regulamin korzystania z serwisu.
§ 6 Postanowienia ogólne
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe automotostrefa.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w do Regulaminu Polityka Prywatności.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.
 3. Automotostrefa.pl zastrzega prawo zmiany funkcjonowania i uczestnictwa w licytacji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszystkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany te będą publikowane na bieżąco w sposób widoczny dla Użytkownika na podstronie regulaminu.
 5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią nowego regulaminu przed kontynuacją korzystania z Serwisu. Logowanie jest wyrażeniem akceptacji do zmian w nowym regulaminie.